12-24V

משאבת מינון מגנטית המיועדת במיוחד לעמידות בכימיקלים שונים, ...
משאבת מינון סולונואידית המופעלת ע"י מיקרופרוססור למינו...