pH

מגוון מכשירים למדידת חומציות המים בעזרת סטיקים, פוטומטרים (מדים ידניים) ואלקטרודות (מדידה רציפה).  pH הינו מדד לחומציות תמיסה מימית לפי כמות יוני ההידרוניום שבה. pH=7 מתייחס לרמת החומציות של מים מזוקקים, פחות מכך זה ערך חומצי (0-6) ויותר מכך זה ערך בסיסי (8-14).