| | AbMoli

טיפול בשפכים

 

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בתחום הטיפול בשפכים בארץ, התבצע מעבר הדרגתי משימוש באגני חימצון ובריכות מאוורות לשימוש הולך וגובר בתהליכי בוצה משופעלת. אנו מציעים ציוד רב למדידה של COD, TSS, TOC, עכירות , חמצן מומס, אמוניה, ניטראטים וניטריטים ועוד.